მათთვის, ვისაც აინტერესებს როგორ შეადგინოს საპროცესო დოკუმენტები, რომელიც უმთავრესი წინაპირობაა საქმის წარმატებით დასრულებისთვის, ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა“ გთავაზობთ ტრენინგ კურსს, რომლის ფარგლებშიც თქვენ შეისწავლით:

სამოქალაქო სამართალწარმოების დროს საჭირო საპროცესო დოკუმენტების შედგენას:

 • განცხადება / შუამდგომლობა;
 • სარჩელი / შეგებებული სარჩელი;
 • შესაგებელი ;
 • სააპელაციო საჩივარი;
 • საკასაციო საჩივარი;
 • კერძო საჩივარი;

ადმინისტრაციული წარმოება / სამართალწარმოების დროს საჭირო საპროცესო დოკუმენტების შედგენას:

 • განცხადება;
 • ადმინისტრაციული საჩივარი;
 • ადმინისტრაციული სარჩელი;
 • შუამდგომლობა;
 • ადმინისტრაციული საჩივარი (სააპელაციო) ;
 • ადმინისტრაციული საჩივარი (საკასაციო);

სისხლის სამართალწარმოების დროს საჭირო საპროცესო დოკუმენტების შედგენას;

 • განცხადება (საგამოძიებო ორგანოში წარსადგენად);
 • მტკიცებულებათა გაცვლის ოქმის შედგენა;
 • პროკურატურისთვის გასაცვლელ / სასამართლოსთვის წარსადგენ მტკიცებულებათა ნუსხის შედგენა;
 • შუამდგომლობა / საჩივარი აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის შესახებ;
 • შესავალი და დასკვნითი სიტყვის მომზადების სპეციფიკა;
 • განაჩენის გასაჩივრება სააპელაციო და უზენაეს სასამართლოში;

ტრენინგ კურსში მონაწილეობა შეუძლია – ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ ნაწილთან მიმართებით, სამართლის სტუდენტებსა და იურისტებს – ,,სისხლის სამართალწარმოების დროს წარსადგენ დოკუმენტებთან“ მიმართებით.

კურსის თითოეული ნაწილის ხანგრძლივობა – 1 (ერთი) თვე;

ღირებულება – 150 (ას ორმოცდაათი) ლარი.

რეგისტრაციის ვადა – რეგისტრაცია შესაძლებელია ნებისმიერ დროს , ხოლო ყოველი ახალი კურსი იწყება 10 მონაწილის რეგისტრაციისთანავე.

გაიცემა ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის“ ორენოვანი სერტიფიკატი.

   

რეგისტრაცია