ნებისმიერ პირს, მიუხედავად პროფესიისა, უფლება აქვს მიმართოს ადმინისტრაციულ ორგანოს უფლების მოპოვების მიზნით, გაასაჩივროს მისგან მიღებული პასუხი ან შეიტანოს სარჩელი სასამართლოში , სადაც მათ ადვოკატის გარეშე (პირველი ინსტანცია) აქვთ უფლება დაიცვან საკუთარი უფლებები.

თუმცა იმისთვის, რომ სათანადოდ შეადგინოთ საპროცესო დოკუმენტები ან / და წარმართოთ ზეპირი განხილვა აუცილებელია იცოდეთ ადმინისტრაციული წარმოებისა და სამართალწარმოების ზოგადი წესები. სწორედ ამიტომ ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა“ გთავაზობთ შეისწავლოთ:

  • განცხადების შედგენა და ადმინისტრაციულ ორგანოში წარდგენა უფლების მოპოვების მიზნით;
  • ადმინისტრაციული წარმოების ზოგადი წესები;
  • ადმინისტრაციული საჩივრის შედგენა;
  • მტკიცებულებათა მოპოვება და წარდგენა;
  • ადმინისტრაციული სარჩელის სათანადო სახით შედგენა;
  • ადმინისტრაციული სამართალწარმოების წესები – სარჩელის წარდგენა / რეგისტრაცია …
  • განმწესრიგებელი სხდომისა და მოსამზადებელი სხდომის მიმდინარეობა;
  • ადმინისტრაციული კატეგორიის საქმის არსებითი განხილვის მიმდინარეობა;

ტრენინგ კურსში მონაწილეობა შეუძლია – ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.

ტრენინგ კურსის ხანგრძლივობა – 3 საათი.

ღირებულება – 30 ლარი.

რეგისტრაციის ვადა – რეგისტრაცია შესაძლებელია ნებისმიერ დროს , ხოლო ყოველი ახალი კურსი იწყება 10 მონაწილის რეგისტრაციისთანავე.

გაიცემა ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის“ ორენოვანი სერტიფიკატი.

რეგისტრაცია