თუ ხართ სამართლის სტუდენტი, კურსდამთავრებული ან/და დამწყები ადვოკატი და გსურთ თეორიული ცოდნის პარალელურად შეისწავლოთ როგორ აწარმოოთ სამოქალაქო და ადმინისტრაციული კატეგორიის საქმე სააპელაციო და საკასაციო სასამართლოში , ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა“ გთავაზობთ ტრენინგ კურსს, რომელიც შედგება ორი ნაწილისგან: 1.
 • სააპელაციო საჩივრის შედგენის სპეციფიკა;
 • პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების ანალიზი;
 • ფორმალურ უსწორობათა გამოვლენა და დასაბუთება;
 • სამართლებრივი უსწორობის გამოვლენა და დასაბუთება;
 • საქმის მიმდინარეობის სპეციფიკა სააპელაციო სასამართლოში;
 • დამატებითი მტკიცებულებების წარდგენის სპეციფიკა და განხილვა;
 • სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებისა და გასაჩივრების წესის მიმოხილვა;
2.
 • საკასაციო საჩივრის შედგენის სპეციფიკა;
 • მეორე ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების ანალიზი;
 • სამართლებრივი უსწორობის გამოვლენა და დასაბუთება;
 • საქმის მიმდინარეობის სპეციფიკა საკასაციო სასამართლოში;
 • უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება და მისი აღსრულების წესი;
  ტრენინგის თითოეული ნაწილის მიმდინარეობას დაეთმობა 3 საათი , ღირებულება 30 ლარი. ტრენინგის თითოეულ ნაწილთან მიმართებით გაიცემა ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის“ ორენოვანი სერტიფიკატი. ტრენინგზე დასწრება შეუძლია სამართლის სტუდენტს, კურსდამთავრებულს ან/და დამწყებ ადვოკატს. რეგისტრაციის ვადა – რეგისტრაცია შესაძლებელია ნებისმიერ დროს , ხოლო ყოველი ახალი კურსი იწყება 10 მონაწილის რეგისტრაციისთანავე.

რეგისტრაცია