ნებისმიერ პირს, მიუხედავად პროფესიისა, უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს სამოქალაქო სამართალწარმოების ფარგლებში, სადაც მათ ადვოკატის გარეშე (პირველი ინსტანცია) აქვთ უფლება დაიცვან საკუთარი უფლებები. თუმცა იმისთვის, რომ სათანადოდ შეადგინოთ საპროცესო დოკუმენტები ან / და წარმართოთ ზეპირი განხილვა აუცილებელია იცოდეთ სამოქალაქო სამართალწარმოების ზოგადი წესები. სწორედ ამიტომ ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა“ გთავაზობთ შეისწავლოთ:
  • სარჩელის სათანადო წესით შედგენა, წარმოებაში მიღება და მოპასუხისთვის ჩაბარება;
  • მტკიცებულებათა მოპოვება და წარდგენა;
  • შუამდგომლობის შედგენა;
  • მოსამზადებელი სხდომის მიმდინარეობის სპეციფიკა;
  • არსებითი განხილვის მიმდინარეობა;
  • გადაწყვეტილების გამოტანა და გასაჩივრების წესი;
  ტრენინგ კურსში მონაწილეობა შეუძლია – ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს. ტრენინგ კურსის ხანგრძლივობა – 3 საათი. ღირებულება – 30 ლარი. რეგისტრაციის ვადა – რეგისტრაცია შესაძლებელია ნებისმიერ დროს , ხოლო ყოველი ახალი კურსი იწყება 10 მონაწილის რეგისტრაციისთანავე. გაიცემა ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის“ ორენოვანი სერტიფიკატი.

რეგისტრაცია