თუ ხართ სამართლის სტუდენტი, კურსდამთავრებული ან/დ ა დამწყები ადვოკატი და გსურთ თეორიული ცოდნის პარალელურად შეისწავლოთ როგორ აწარმოოთ სამოქალაქო და ადმინისტრაციული კატეგორიის საქმეები, ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა” გიწვევთ სერტიფიცირებულ პრაქტიკულ კურსზე , რომლის ფარგლებშიც თქვენ შეისწავლით როგორც აღნიშნულ საქმეებთან დაკავშირებით საპროცესო დოკუმენტების შედგენას, ასევე პროცესის მიმდინარეობის სპეციფიკას.

,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა“ გთავაზობთ შეისწავლოთ:

 • სარჩელის სათანადო წესით შედგენა;
 • მტკიცებულებათა მოპოვება და წარდგენა;
 • შუამდგომლობის შედგენა;
 • მოსამზადებელი სხდომის მიმდინარეობის სპეციფიკა;
 • არსებითი განხილვის მიმდინარეობა;
 • გადაწყვეტილების გამოტანა და გასაჩივრების წესი;
 • განცხადების შედგენა და ადმინისტრაციულ ორგანოში წარდგენა უფლების მოპოვების მიზნით;
 • ადმინისტრაციული წარმოების ზოგადი წესები;
 • ადმინისტრაციული საჩივრის შედგენა;
 • მტკიცებულებათა მოპოვება და წარდგენა;
 • ადმინისტრაციული სარჩელის სათანადო სახით შედგენა;
 • ადმინისტრაციული სამართალწარმოების წესები – სარჩელის წარდგენა / რეგისტრაცია …
 • განმწესრიგებელი სხდომისა და მოსამზადებელი სხდომის მიმდინარეობა;
 • ადმინისტრაციული კატეგორიის საქმის არსებითი განხილვის მიმდინარეობა;
 • სააპელაციო საჩივრის შედგენის სპეციფიკა;
 • პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების ანალიზი;
 • ფორმალურ უსწორობათა გამოვლენა და დასაბუთება;
 • სამართლებრივი უსწორობის გამოვლენა და დასაბუთება;
 • საქმის მიმდინარეობის სპეციფიკა სააპელაციო სასამართლოში;
 • დამატებითი მტკიცებულებების წარდგენის სპეციფიკა და განხილვა;
 • სააპელაციო საჩივრის შედგენის სპეციფიკა;
 • პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების ანალიზი;
 • ფორმალურ უსწორობათა გამოვლენა და დასაბუთება;
 • სამართლებრივი უსწორობის გამოვლენა და დასაბუთება;
 • საქმის მიმდინარეობის სპეციფიკა სააპელაციო სასამართლოში;
 • დამატებითი მტკიცებულებების წარდგენის სპეციფიკა და განხილვა;
 • სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებისა და გასაჩივრების წესის მიმოხილვა;
 • საკასაციო საჩივრის შედგენის სპეციფიკა;
 • მეორე ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების ანალიზი;
 • სამართლებრივი უსწორობის გამოვლენა და დასაბუთება;
 • საქმის მიმდინარეობის სპეციფიკა საკასაციო სასამართლოში;
 • უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება და მისი აღსრულების წესი;

კურსის ხანგრძლივობა – 3 თვე.

პრაქტიკული კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის“ ორენოვანი სერტიფიკატი.

ტრენინგზე დასწრება შეუძლია სამართლის სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებსა და დამწყებ ადვოკატებს.

რეგისტრაციის ვადა – რეგისტრაცია შესაძლებელია ნებისმიერ დროს , ხოლო ყოველი ახალი კურსი იწყება 10 მონაწილის რეგისტრაციისთანავე.

რეგისტრაცია