თუ ხართ სამართლის სტუდენტი, კურსდამთავრებული ან/დ ა დამწყები ადვოკატი და გსურთ თეორიული ცოდნის პარალელურად შეისწავლოთ როგორ აწარმოოთ სისხლის , სამოქალაქო და ადმინისტრაციული კატეგორიის საქმეები, ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა” გიწვევთ სერტიფიცირებულ პრაქტიკულ კურსზე , რომლის ფარგლებშიც თქვენ შეისწავლით როგორც აღნიშნულ საქმეებთან დაკავშირებით საპროცესო დოკუმენტების შედგენას, ასევე პროცესის მიმდინარეობის სპეციფიკას.

პრაქტიკული კურსის პირველი ეტაპი დაეთმობა სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებას, რომლის ფარგლებშიც თქვენ შეისწავლით:

 •  სარჩელის სათანადო წესით შედგენას;
 • მტკიცებულებათა მოპოვებას და წარდგენას;
 • შუამდგომლობის შედგენას;
 • მოსამზადებელი სხდომის მიმდინარეობის სპეციფიკას;
 • არსებითი განხილვის მიმდინარეობას;
 • გადაწყვეტილების გამოტანასა და გასაჩივრების წესს;
 • განცხადების შედგენსა და ადმინისტრაციულ ორგანოში წარდგენას უფლების მოპოვების მიზნით;
 • ადმინისტრაციული წარმოების ზოგად წესებს;
 • ადმინისტრაციული საჩივრის შედგენას;
 • მტკიცებულებათა მოპოვებას და წარდგენას;
 • ადმინისტრაციული სარჩელის სათანადო სახით შედგენას;
 • ადმინისტრაციული სამართალწარმოების წესებს – სარჩელის წარდგენას / რეგისტრაციას …
 • განმწესრიგებელი სხდომისა და მოსამზადებელი სხდომის მიმდინარეობას;
 • ადმინისტრაციული კატეგორიის საქმის არსებითი განხილვის მიმდინარეობას;
 • სააპელაციო საჩივრის შედგენის სპეციფიკას;
 • პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების ანალიზს;
 • ფორმალურ უსწორობათა გამოვლენას და დასაბუთებას;
 • სამართლებრივი უსწორობის გამოვლენას და დასაბუთებას;
 • საქმის მიმდინარეობის სპეციფიკას სააპელაციო სასამართლოში;
 • დამატებითი მტკიცებულებების წარდგენის სპეციფიკას და განხილვას;
 • სააპელაციო საჩივრის შედგენის სპეციფიკას;
 • პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების ანალიზს;
 • ფორმალურ უსწორობათა გამოვლენას და დასაბუთებას;
 • სამართლებრივი უსწორობის გამოვლენას და დასაბუთებას;
 • საქმის მიმდინარეობის სპეციფიკას სააპელაციო სასამართლოში;
 • დამატებითი მტკიცებულებების წარდგენის სპეციფიკას და განხილვას;
 • სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებისა და გასაჩივრების წესის მიმოხილვას;
 • საკასაციო საჩივრის შედგენის სპეციფიკას;
 • მეორე ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების ანალიზს;
 • სამართლებრივი უსწორობის გამოვლენას და დასაბუთებას;
 • საქმის მიმდინარეობის სპეციფიკას საკასაციო სასამართლოში;
 • უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას და მისი აღსრულების წესს;

პრაქტიკული კურსის მეორე ეტაპი დაეთმობა სისხლის სამართალწარმოებას, რომლის ფარგლებშიც თქვენ შეისწავლით:

 • პირის გამოკითხვას და ადვოკატის უფლება-მოვალეობებს დაცვის ქვეშ მყოფის გამოკითხვისას;
 • ბრალის წარდგენას;
 • ბრალდებულის მოთავსებას წინასწარი დაკავების იზოლატორში და მის უფლებებს;
 • დაცვის ქვეშ მყოფთან შეხვედრას წინასწარი დაკავების იზოლატორში და მათ შორის კომუნიკაციის სტანდარტს;
 • ბრალდებულის პირველი წარდგენის სხდომის მიმდინარეობას სასამართლოში;
 • პროკურორის / ადვოკატის შუამდგომლობებს აღკვეთის სხდომაზე და მათი განხილვის წესს;
 • აღკვეთის ღონისძიების შესახებ განჩინების გამოტანას და მისი გასაჩივრების წესს;
 • დაცვის მხარის / ბრალდების მხარის მიერ საგამოძიებო მოქმედებათა ჩატარებას;
 • საგამოძიებო მოქმედებათა ოქმის შედგენის სპეციფიკას;
 • პროკურატურისთვის გასაცვლელ / სასამართლოსთვის წარსადგენ მტკიცებულებათა ნუსხის შედგენას და გადაცემას ;
 • წინასასამართლო სხდომის მიმდინარეობას;
 • მტკიცებულებათა დასაშვებლად ცნობის შუამდგომლობის მომზადებას და წარდგენას;
 • შუამდგომლობას აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის შესახებ და მის განხილვას;
 • საქმის გადაცემას არსებითად განსახილველად – ,,ალბათობის მაღალი ხარისხის“ სტანდარტს;
 • საპროცესო შეთანხმების გაფორმების წესებს;
 • შესავალი სიტყვის მომზადებას;
 • პირდაპირი და ჯვარედინი დაკითხვის სპეციფიკას;
 • მტკიცებულებათა გამოკვლევის წესებს;
 • მხარეთა დასკვნითი სიტყვების მომზადებას და წარდგენას;
 • განაჩენის გამოტანას და მისი გასაჩივრების წესებს;
 • სააპელაციო და საკასაციო საჩივრის შედგენის სპეციფიკას;
 • საქმის მიმდინარეობის სპეციფიკას სააპელაციო / საკასაციო სასამართლოში;

კურსის ხანგრძლივობა – 6 თვე.

პრაქტიკული კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის“ ორენოვანი სერტიფიკატი.

ტრენინგზე დასწრება შეუძლია სამართლის სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებსა და დამწყებ ადვოკატებს.

რეგისტრაციის ვადა – რეგისტრაცია შესაძლებელია ნებისმიერ დროს , ხოლო ყოველი ახალი კურსი იწყება 10 მონაწილის რეგისტრაციისთანავე.

 

რეფისტრაცია