სამართლის კურსი

,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა“ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს სთავაზობს 6 თვიან სამართლის კურსზე სწავლებას, რომლის ფარგლებშიც თქვენ შეისწავლით შემდეგ სამართლებრივ აქტებს: საქართველოს კონსტიტუცია; ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონი; საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი; საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი; ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი; ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი;  ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;  ,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი; ,,შრომის სამართლის“ კოდექსი; კურსის დასრულების შემდეგ, მონაწილე პირი შეძლებს

დეტალურად

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი კურსი

ის, ვინც გეგმავს ადვოკატის პროფესიაში შესვლას და სურს ჩააბაროს ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა “დამწყებ ადვოკატთა სკოლა” გთავაზობთ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდებისთვის მომზადებას: სისხლის სამართლის სპეციალიზაციაში; სამოქალაქო / ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციაში; საერთო სამართლის სპეციალიზაციაში; კურსის ფარგლებში მეცადინეობა ჩატარდება 3 თვის განმავლობაში , კვირაში სამჯერ. კურსის მონაწილეებს წინასწარ გადაეგზავნებათ სილაბუსი და ყოველი ტრენინგის დასრულების შემდეგ პრეზენტაცია, რომელიც განხილულ საკითხთან

დეტალურად

საპროცესო დოკუმენტების შედგენის სპეციფიკა

მათთვის, ვისაც აინტერესებს როგორ შეადგინოს საპროცესო დოკუმენტები, რომელიც უმთავრესი წინაპირობაა საქმის წარმატებით დასრულებისთვის, ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა“ გთავაზობთ ტრენინგ კურსს, რომლის ფარგლებშიც თქვენ შეისწავლით: სამოქალაქო სამართალწარმოების დროს საჭირო საპროცესო დოკუმენტების შედგენას: განცხადება / შუამდგომლობა; სარჩელი / შეგებებული სარჩელი; შესაგებელი ; სააპელაციო საჩივარი; საკასაციო საჩივარი; კერძო საჩივარი; ადმინისტრაციული წარმოება / სამართალწარმოების დროს საჭირო საპროცესო დოკუმენტების შედგენას: განცხადება;

დეტალურად

სამართალწარმოება სისხლის სამართლის საქმეზე

თუ ხართ სამართლის სტუდენტი ან კურსდამთავრებული და გსურთ თეორიული ცოდნის პარალელურად შეისწავლოთ როგორ აწარმოოთ სისხლის სამართლის საქმეები, ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა” სამართლის სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებსა და დამწყებ ადვოკატებს გიწვევთ სერტიფიცირებულ ტრენინგზე ,,სამართალწარმოება სისხლის სამართლის საქმეზე”. ტრენინგ კურსი შედგება 3 ნაწილისგან : 1. პირის გამოკითხვა და ადვოკატის უფლება-მოვალეობები დაცვის ქვეშ მყოფის გამოკითხვისას; ბრალის წაარდგენა; ბრალდებულის მოთავსება წინასწარი დაკავების

დეტალურად

სამართალწარმოება ადმინისტრაციული კატეგორიის საქმეზე

ნებისმიერ პირს, მიუხედავად პროფესიისა, უფლება აქვს მიმართოს ადმინისტრაციულ ორგანოს უფლების მოპოვების მიზნით, გაასაჩივროს მისგან მიღებული პასუხი ან შეიტანოს სარჩელი სასამართლოში , სადაც მათ ადვოკატის გარეშე (პირველი ინსტანცია) აქვთ უფლება დაიცვან საკუთარი უფლებები. თუმცა იმისთვის, რომ სათანადოდ შეადგინოთ საპროცესო დოკუმენტები ან / და წარმართოთ ზეპირი განხილვა აუცილებელია იცოდეთ ადმინისტრაციული წარმოებისა და სამართალწარმოების ზოგადი წესები. სწორედ ამიტომ

დეტალურად

სამართალწარმოება სამოქალაქო კატეგორიის საქმეზე

ნებისმიერ პირს, მიუხედავად პროფესიისა, უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს სამოქალაქო სამართალწარმოების ფარგლებში, სადაც მათ ადვოკატის გარეშე (პირველი ინსტანცია) აქვთ უფლება დაიცვან საკუთარი უფლებები. თუმცა იმისთვის, რომ სათანადოდ შეადგინოთ საპროცესო დოკუმენტები ან / და წარმართოთ ზეპირი განხილვა აუცილებელია იცოდეთ სამოქალაქო სამართალწარმოების ზოგადი წესები. სწორედ ამიტომ ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა“ გთავაზობთ შეისწავლოთ: სარჩელის სათანადო წესით შედგენა, წარმოებაში მიღება და

დეტალურად

სამართალწარმოება სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციაში

თუ ხართ სამართლის სტუდენტი, კურსდამთავრებული ან/და დამწყები ადვოკატი და გსურთ თეორიული ცოდნის პარალელურად შეისწავლოთ როგორ აწარმოოთ სამოქალაქო და ადმინისტრაციული კატეგორიის საქმე სააპელაციო და საკასაციო სასამართლოში , ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა“ გთავაზობთ ტრენინგ კურსს, რომელიც შედგება ორი ნაწილისგან: 1. სააპელაციო საჩივრის შედგენის სპეციფიკა; პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების ანალიზი; ფორმალურ უსწორობათა გამოვლენა და დასაბუთება; სამართლებრივი უსწორობის გამოვლენა და

დეტალურად

როგორ გავხდე ადვოკატი, პროკურორი, ნოტარიუსი, მოსამართლე

მათთვის , ვისაც სურს გაიგოს რა შესაძლებლობას სთავაზობს პროფესია იურისტი, ან გსურთ გააკეთოთ გონივრული არჩევანი თქვენი პროფესია რომელ სფეროს დაუკავშიროთ, ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა“ გთავაზობთ ტრენინგ კურსს, რომლის ფარგლებში მონაწილე პირები შეძლებენ გაეცნონ: რატომ უნდა გავხდეთ ადვოკატი და რა არის ის აუცილებელი უნარ-ჩვევები, რომელიც ადვოკატს უნდა ახასიათებდეს; რა უპირატესობებს გთავაზობთ პროფესია – ადვოკატი; როგორ შევქმნათ საადვოკატო

დეტალურად