ადმინისტრაციული სამართალწარმოება

,,იურიდიული კომპანია ბი ჯი ელ“ – ის ადვოკატები განახორციელებენ თქვენს წარმომადგენლობას როგორც ადმინისტრაციული წარმოების , ასევე ადმინისტრაციული სამართალწამოების დროს.

საადვოკატო მომსახურების ზოგადი აღწერა:
– განცხადების შეტანა ადმინისტრაციულ ორგანოში;
– ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გასაჩივრება ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოში;
– წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოში ადმინისტრაციული წარმოების დროს.
– ადმინისტრაციული სარჩელის შედგენა და წარმომადგენლობა სასამართლოს ყველა ინსტანციაში.
წარმომადგენლობას ვახორციელებთ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.

ბრძოლა თქვენი უფლებებისთვის ჩვენი პრიორიტეტია!